Az oldal megtekintéséhez JavaScript1.1 szükséges. Ajánlott böngésző: Internet Explorer5.0-.

I g é n y l ő l a p
Internet domain delegálás igényléséhez

Kérjük, hogy az űrlapot kitöltés után az oldal alján található [Ellenőrzés] gomb lenyomásával ellenőrizzék. Ha a megadott adatokkal bárminemű probléma merül fel, az oldal tetején hibaüzeneteket kap. Miután kijavította a hibákat ismét nyomja le az [Ellenőrzés] gombot. Sikeres ellenőrzés után Adobe Acrobat (.pdf), illetve html formátumban nyomtathatja ki a regisztrációs lapot. Javasoljuk, hogy a pdf változatot használják!


A választott domain név: .  
A domain név fenntartását bejegyzéstől számított évig kérem
A szolgáltatás fizetése: történik  
Az igény új    módosítás  
Ha módosítás,
akkor az oka:
Az igénylő teljes neve:
Az igénylő rövid neve:
Az igénylő angol
megnevezése:
Szem. ig szám (magánszemélynél)
adószám (szervezetnél):
Az igénylő jogi státusza:  
Az igénylő címe:
Az igénylő telefonszáma: //  
Az igénylő e-mail címe:
A kijelölt kapcsolattartó
személy neve:
 
A kijelölt kapcsolattartó
személy postai címe:
A kijelölt kapcsolattartó
személy telefonszáma:
//  
A kijelölt kapcsolattartó
személy nem nyilvános e-mail címe:
Elsődleges
nameserver (host - ip):
 
Másodlagos
nameserver (host - ip):
 
Számlázási cím:
(ha nem azonos az igénylő adataival)
Megjegyzés:
(pl.: A számlát erre a címre kérem postázni.)
 

Megbízom a Microware Hungary Kft.-t, mint Regisztrátort a fenti domain név(ek) regisztrációs ügyintézésével egyben kijelentem/tudomásul veszem, hogy
 1. a domain.hu oldalon megtalálható Domain Regiszrációs Szabályzatot ismerem és elfogadom. A domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom; Tudomásul veszem, hogy a delegálást saját kockázatomra kezdeményezem, sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség a domain delegálásból, illetve annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;
 2. egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domén név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;
 3. a számomra delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő kötelezettség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort;
 4. a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, szavatolom, hogy az általam választott domain név, annak használata mások jogait nem sérti. Ilyen jogsértés tudomásomra jutása esetén, a névről önként lemondok.
 5. hozzájárulok, hogy az Igénylőlapon közölt adatokat a Nyilvántartó és a Regisztrátor az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően kezelje;
 6. tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését (40000 Ft+ÁFA) követően a Regisztrátor szerzi be.
 7. a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
 8. a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott Eseti Választottbíróság kizárólagos hatáskörének, amely választottbíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el;
 9. rendelkezem az adminisztratív kapcsolattartó személy hozzájárulásával, melyben hozzájárul adatai Regisztrátor és Nyilvántartó általi kezeléséhez és adatainak nyilvánosságra hozásához;
 10. a Regisztrátor jogosult az igénylőlap átvételét megelőzően és követően is igényt elutasítani, az elutastás indoklását a Regisztrátor köteles az Igénylővel közölni.
 11. a domain delegálási igényem visszavonása esetén a domain regisztrációs költségre vonatkozó fizetési kötelezettségem megmarad, a delegálás költsége függetlenül az elállás tényétől a Regisztrátor részére kifizetendő;
 12. ha a lejáratot megelőzően a domain név fenntartására (meghosszabbítására) vonatkozó igényét az Igénylő nem jelzi a Regisztrátor felé, a domain fenntartásra vonatkozó szerződés felmondottnak tekintendő.
 13. a Nyilvántartó által a bejegyzést követően alkalmazott, előre nem meghirdetett díjemelés, új korábban nem alkalmazott díj bevezetése az Igénylőre hárítható;
 14. az igénylőlap hiányos, hibás, félreérthető, rosszul olvasható kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igénylő felel;
 15. az igénylőlap egy példányát eredetiben a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrzöm, vitás esetben azt a Regisztrátor rendelkezésére bocsátom;
 16. a címen található Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, tudomásul vettem és az abban foglaltakat elfogadom;
 17. a szolgáltatás számlázása a szolgáltató honlapján a mai napon található hatályos díjszabás szerint történik. ();
 18. szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;
 19. az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.
Kelt:  2024.05.24


..........................................
az igénylő aláírása
Visszaküldendő:
faxon:

postán:
© Microware Hungary Informatikai Kft.

Új .hu domain igénylése esetén a minimum választható fenntartási idő 2 év!
Új .hu bejegyzésnél bejegyzéstől számított
2 év: Ft+ÁFA
3 év: Ft+ÁFA
4 év: Ft+ÁFA
Regisztrátorváltás (.hu)
Ft+ÁFA
Fenntartási díj: Ft+ÁFA/év

Igénylőváltás (.hu)
Ft+ÁFA
Fenntartási díj: Ft+ÁFA/év
Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyeknél a választott név:
a) az igénylő szervezet hivatalos bírósági nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumban (pl. cégbírósági bejegyzésben), illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezés, vagy
b) a Magyar Szabadalmi Hivatal által az igénylő, mint jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat (szó, szavak)
Prioritásos igények felára:
Ft+ÁFA/domain
Magánszemély esetén az igénylő személyi igazolványban szereplő neve,
Cég esetén a cégbírósági végzésben szereplő teljes név.
Magánszemély esetén az igénylő személyi igazolványban szereplő neve,
Cég esetén a cégbírósági végzésben szereplő rövid név.
Kitöltése nem kötelező!
A szervezet adószáma, magánszemély esetén az igénylő személyi igazolványának száma
Irányítószám/Székhely/lakcím
(a számlát erre a címre állítjuk ki)
Már létező email cím!
Irányítószám/Település/Cím
(a számlát erre a címre postázzuk)
Már létező email cím!
Munkatársaink a számlát az alábbi címre állítják ki és postázzák. Csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha az igénylő és a számlázási cím nem azonos!